Privacyreglement

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-5-2018

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Werkmans bv & WerkmansMobilteit
Theerestraat 8B 5271GD St-Michielsgestel

Hierna te noemen: Werkmans

Werkmans is geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1226220.

Het gebruik van persoonsgegevens door Werkmans
Werkmans verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld uw werkgever.

Persoonsgegevens
Werkmans verwerkt de volgende categorieën gewone en bijzondere persoonsgegevens:

Categorie Persoonsgegevens-gewoon:
– NAW-gegevens
– Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
– Geboortedatum en –plaats
– Geslacht
– Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden
– CV
– Inhoud van communicatie
Bijzondere persoonsgegevens-bijzonder:
– Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
– Ziekmeldingen
– Gegevens in een plan van aanpak
– Gespreksverslagen
– IP-adres
– Burgerservicenummer (uitsluitend tbv UWV-trajecten)

Doeleinden:
Werkmans verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

– Het onderhouden van contact;
– Een goede en efficiënte dienstverlening;
– Beheer van het cliëntenbestand;
– Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
– Het bieden van begeleiding op maat;
– De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte
– arbeidsongeschiktheid;
– Het verzorgen van opleidingen;
– Verbetering van de dienstverlening;
– Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
– Benchmarking;
– Facturering;
– Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
– Marketing;
– Nakoming van wettelijke verplichtingen;
– Het voeren van geschillen;
– Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de website (zie ook de tekst onder het kopje profilering);

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Werkmans hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
– Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
– De bescherming van haar financiële belangen;
– De verbetering van haar diensten;
– Beveiliging en het beheer van haar systemen;
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Werkmans persoonsgegevens uitwisselen. Werkmans kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen, testbureaus of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Werkmans aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Werkmans zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt, met als uitzondering Google-Analytics voor het analyseren van website-bezoeken en, indien van toepassing, LinkedIn. Deze partijen zijn EU-VS Privacy-shield-gecertificeerd zodat zij zich zullen houden aan de Europese Privacywetgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Werkmans zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Hier is een document voor opgesteld dat als richtlijn geldt we volgen hierbij de wettelijke richtlijn.
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Werkmans zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Werkmans passende beveiligingsmaatregelen genomen. Hier hebben we een apart document voor opgesteld waarin dit is vastgelegd.

Profilering
Wij maken analyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en zodat wij aan opdrachtgevers terugkoppelingen en advies kunnen geven door middel van rapportages.
Daarnaast combineren wij de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website en app, om u gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. We hebben hier een cookie verklaring voor opgesteld (link plaatsen).

Uw rechten
U heeft het recht om Werkmans een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u Werkmans verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Werkmans, t.a.v. L. Beekmans

Theerestraat 8B 5271GD St-Michielsgestel, info@Werkmans.nl

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Werkmans, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018
Werkmans kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.